112

Broj : 02-90/11-2021
Šibenik, 10.08.2021.

Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Šibenik, ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos (m/ž)

Ad 1/ Doktora medicine na određeno vrijeme (1 izvršitelj)

Uvjeti:
– VSS – završen sveučilišni diplomski studij medicine
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore
– poznavanje rada na računalu

 

Ad 2/ Doktora dentalne medicine na određeno vrijeme (1 izvršitelj)

Uvjeti:
– VSS – završen sveučilišni diplomski studij dentalne medicine
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore
– poznavanje rada na računalu

 

Ad 3/ Med. sestra / tehničar na određeno vrijeme (2 izvršitelja)

Uvjeti:
– SSS – četverogodišnja srednja škola za med. sestre / tehničare
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad
– 1 godina radnog iskustva
Ili
– završena petogodišnja srednja škola za med. sestre / tehničare i posjedovanje važećeg odobrenja za samostalan rad

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
• životopis
• dokaz o završetku školovanja
• dokaz o položenom stručnom ispitu
• preslika odobrenja za samostalni rad
• preslika domovnice
• dokaz o radnom iskustvu

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Dom zdravlja Šibenik zadržava pravo dodatnih testiranja te zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Dom zdravlja Šibenik, Stjepana Radića 83.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnatelj
Joško Jurić, dipl. oec.